Chipcode Datalogic lỗi không chạy bằng admin khi khởi động lại

  1. Vào thư mục phần mềm softwedge bấm chuột phải vào Properities > Compatibility > chọn run as Administrator
  2. Mở notepad copy past lệnh ở dưới và đổi đường dẫn đến file phần mềm softwedge.exe
   Set WshShell = CreateObject(„WScript.Shell“ )
   WshShell.Run „““C:\Program Files (x86)\File\Program.exe“““, 0 ‚Must quote command if it has spaces; must escape quotes
   Set WshShell = Nothing
  3. Save file notepad đặt tên Softwedge.vbs ra desktop
  4. Bấm tổ hợp phím WINDOWS + R > shell:startup
  5. Cut file Softwedge.vbs vào thư mục startup

Google reCAPTCHA: Neplatný klíč webu.

** Tímto odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrana osobních údajů.

Napište nám